Verslag ALV 2017

Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 27 februari 2017

1. Openingswoord door de voorzitter

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering en staat even stil bij sommige leden. Waaronder Max Beer die een moeilijk jaar achter de rug heeft en de draad nu weer heeft opgepakt. George Krebbers wiens vrouw herstellende is van een aantal zware operaties. En Ed de Winter die herstellende is van een zware longontsteking.

2. Opening: M. ’t Jong “schiet” de vergadering open

Presentie: Aanwezig zijn 21 leden en 6 bestuursleden.

Met kennisgeving zijn afwezig: W. Kemper, A. Mallegrom, George Krebbers en Paul Notenboom.

3. Verslag ALV 2016:

De voorzitter vraagt aan de leden of hier nog vragen over zijn: dit is niet het geval.

4. Het jaarverslag door de secretaris:

De secretaris leest het jaarverslag 2016 voor en vertelt in het kort het wel en wee van de vereniging, het gebouw en de schietsport en bedankt de vrijwilligers op de dinsdagmorgen, de baancommandanten en het barpersoneel.

5. Het financieel verslag 2016 door de penningmeester:

De penningmeester geeft uitleg over het financieel jaarverslag en vraagt of

hier vragen over zijn: dit is niet het geval.

6. Het verslag van de kascontrolecommissie 2016:

De kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit K. Sterrenburg en A. Veerman. A. Veerman geeft een korte toelichting op de bevindingen en stelt voor de penningmeester, onder dank voor zijn inzet, algehele decharge te verlenen. De vergadering stemt daarmee in.

7. Nieuw lid kascommissie:

Voor het jaar 2017 zitten W. van Bakel en A. Andeweg in de commissie.

8. Jaarrekening 2016 en begroting en investeringen 2017:

De penningmeester geeft hier uitleg over en meldt dat we voorlopig geen grote investeringen doen voordat we uitsluitsel hebben over de vernieuwing van het dak.

9. Pauze:

De voorzitter stelt voor om even wat te drinken voordat de vergadering doorgaat.

10. Mededelingen:

Aanleg nieuwe afzuiging: De penningmeester legt uit dat er de laatste maanden klachten waren over de afzuiging op de 25 meter baan. Hier is gelijk werk van gemaakt en na het vernieuwen van het systeem is het al stukken beter met de afzuiging. Ook is er op de 12 en 25 meter baan gekeken of er een mogelijkheid was om een verbeterd verwarmingssysteem te realiseren. Omdat, zeker in de wintermaanden, de temperaturen flink daalden. Op de 12 meter baan is een straalkachel aangebracht, en op de 25 meter baan is een wand geplaatst voor de bestaande verwarming, waardoor de warme luchtstroom nu beter verdeeld wordt over het schietpunt. Deze werkzaamheden zijn in de laatste fase en worden zo spoedig mogelijk afgerond.

Ontruimingsoefening: Piet Wijkhuis wordt gevraagd om het een en ander uit te leggen. Hij geeft aan dat er een aantal maanden geleden een oefening is geweest met een aantal VVF-ers en dat er nu duidelijkheid is wat te doen bij brand. Nadat de dienstdoende baancommandanten het commando geven

om te ontruimen, dient iedere schutter die zich op de baan bevindt, zijn wapen te ontladen en de kamervlag in het wapen te plaatsen, wapens aan de baancommandanten te geven en zo spoedig mogelijk naar buiten te gaan, naar het afgesproken punt. Diegene die achter de teltafel zit neemt de munitie mee die daar aanwezig is en gaat ook snel naar buiten om te wachten op de hulpdiensten.

Henk de Waal vraagt: als je buiten staat te roken en er breekt binnen brand uit: mag je dan snel je wapen binnen pakken. Het antwoord is: nee absoluut niet.

Aanschaffen camerasysteem: er is een offerte aangevraagd voor het vernieuwen van het camerasysteem. Het systeem heeft de mogelijkheid om opnames te maken en eventueel opnames terug te kijken. Het leveren en in bedrijfstellen wordt gedaan door een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. De rest van de werkzaamheden die hier bij komen kijken vullen we zelf in.

Uitleg contributie:

In het verleden hebben we met elkaar afgesproken om de contributie te indexeren. Tijdens de crisis hebben we de contributie niet verhoogd. Het bestuur heeft besloten het nu wel te doen en daar nemen we de algemene CBS-cijfers voor. We ronden het naar boven af. Het versturen van de factuur voor de contributie na 1 januari wordt moeilijk, omdat we dan maar zeven dagen hebben om eventueel leden bij de KNSA af te melden. Het bestuur heeft besloten de facturen in december te maken en te versturen. De penningmeester heeft de tijd de facturen te maken en ieder lid heeft dan de tijd om te reageren. Daarom niet wachten om te reageren, zeker niet tot het eind van het jaar, want de penningmeester moet ook op tijd de mutaties insturen.

De contributie is als volgt opgebouwd: In het lopende jaar betaal je de contributie van de KNSA voor het volgende jaar. Dit i.v.m. het soms te laat afmelden van leden die stoppen. Het voorstel is om hiermee in te stemmen en dat wordt ook zo gedaan.

Prijzen interne wedstrijden: de deelnemende leden kunnen kiezen tussen een beker of consumptiebonnen. Vanaf nu gaan we de consumptiebonnen op het krediet in het kassasysteem zetten van de desbetreffende schutter. Hierdoor wordt ons een hoop werk bespaard. Bekers worden uitgereikt tijdens het kerstschieten, hier verandert dus niks aan.

Yvonne van ’t Hof vraagt: Of het mogelijk is om schietkaarten te kopen via je KNSA-pasje. Het antwoord hierop is dat dit een toekomstbeeld is, net zoals het betreden van het clubgebouw met je KNSA-pas . Ook wordt gekeken of het mogelijk is een pinsysteem in te voeren.

Uitleg over behaalde winst: We zouden investeringen doen, maar omdat we met een grote financiële uitdaging zitten wat betreft het saneren en vernieuwen van het dak, zien we daar voorlopig vanaf. Albert Kastelijn geeft uitleg over het proces wat betreft de sanering. Er zijn verschillende offertes opgevraagd bij verschillende bedrijven en de conclusie is dat er een investering van rond de veertigduizend euro nodig is om het dak te vernieuwen. De penningmeester legt uit dat we met de gemeente in overleg zijn over de toekomst wat betreft de aangekondigde nieuwbouw rond het clubhuis. Na meerdere afspraken op het gemeentehuis met de desbetreffende wethouder is de uitkomst, dat we wat hun betreft kunnen blijven zitten. Het enige probleem is dat ze dat niet zwart op wit kunnen geven. Waardoor het voor ons moeilijk wordt om zo’n grote investering aan te gaan. De gesprekken met de gemeente lopen nog en er is besloten dat we de sanering van het dak voorlopig met 2 jaar uitstellen. Er is ook een bezwaarschrift uitgegaan naar de gemeente waarin we enkele eisen te kennen geven, waaronder een nulstelling van het gebouw, zodat bij schade aan het gebouw door de heiwerkzaamheden, tijdens de nieuwbouw, wij de gemeente aansprakelijk kunnen stellen.

11. Bestuursverkiezing:

Aftredend is Albert Kastelijn. De voorzitter bedankt Albert voor zijn inzet en overhandigt hem een envelop.

Aftredend en herkiesbaar is Wim Aardoom

Wim wordt met algehele stemmen herkozen.

Sjaak Mallegrom wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. Ook dit wordt met algehele stemmen aangenomen.

12. Verkiezing voorzitter:

Thomas Bruin is aftredend en niet herkiesbaar. De secretaris bedankt hem voor zijn inzet en overhandigt hem een envelop.

Voorgedragen als nieuwe voorzitter is Denny van Oudheusden. Ook hij wordt met algehele stemmen gekozen.

13. Rondvraag:

Yvonne van ’t Hof vraagt hoe het bestuur aankijkt tegen de jeugdopleiding. Yvonne geeft in een eerder gestuurde mail aan, dat ze niet tevreden is met de begeleiding en vindt dat de jeugdschutters te veel aan hun lot worden overgelaten. Dit komt niet ten goede aan de veiligheid. Vanuit het bestuur wordt aangegeven, dat dit de laatste maanden inderdaad beter had gemoeten. Er wordt op dit ogenblik hard aan gewerkt om dit te verbeteren. Cees, Ab en Wim zijn elke zaterdagmiddag bezig om de jeugd te begeleiden. Er zijn op de club mensen benaderd om de cursus VVF te volgen, zodat ook zij een steentje kunnen bijdragen aan het begeleiden van de jeugd. Cees heeft ook aangegeven dat hij langzamerhand wil stoppen op de zaterdag en dat het tijd wordt voor andere(n). Daarbij komt, dat Ab Veerman in de toekomst ook niet meer aanwezig kan zijn. Ook is er door Cees hard gewerkt aan een begeleidingspaspoort voor de jeugd en senioren luchtschutters. Hierin wordt alles bijgehouden wat betreft omgang met de wapens en de veiligheid. Er zit nu een duidelijke verbetering in het begeleiden van de jeugd en we willen dit ook zo vasthouden. Er is besloten met Yvonne en de desbetreffende ouders van de jeugdschutters dat we na drie maanden zullen evalueren.

Aart Andeweg vraagt of we goed verzekerd zijn voor brand. Het antwoord hierop is: ja, we zijn goed verzekerd, we zijn wel aansprakelijk voor de asbestverspreiding die een brand met zich meebrengt.

Yvonne van ’t Hof vraagt of het isoleren van het dak voor de warmte is of voor het geluid. In dit geval is het beide.

Meeuw ’t Jong vraagt wie de vervanger is voor Ab. Dit is niet bekend en nog niet aan de orde.

14. Sluiting:

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en nodigt de leden uit om nog gezellig een drankje te doen en sluit de vergadering.