Verslag Algemene Ledenvergadering 2020

Verslag Algemene Leden Vergadering 24 februari 2020
Aanwezig zijn 23 leden, 5 bestuursleden. Voor koffie en thee e.d. wordt gezorgd door Tineke Aardoom.
Afwezig met kennisgeving zijn: Jan Vermeulen, Nigel Vermeulen, Ellis Sterrenburg, Sander Plug, Pieter Honcoop, George Krebbers en Judith Aardoom. Jasper Hoogwerff komt wat later.

Opening: nadat Frans van den Boogaard de vergadering om 20:00 uur “open” heeft geschoten, heet de voorzitter ons allen welkom op deze Algemene Leden Vergadering.
Verslag van de ALV 2019. Ieder lid heeft dit via email thuis gestuurd gekregen. De voorzitter vraagt of er op- of aanmerkingen op het verslag zijn. Dit is niet het geval.
Jaarverslag 2019 door de secretaris. Hij leest het jaarverslag voor en vertelt in het kort het wel en wee van de vereniging, het gebouw, het aantal leden, aantal nieuwe leden, aantal vertrokken leden en bedankt in zijn verslag de medewerkers van de dinsdagmorgen, de baancommandanten die het hele jaar weer belangeloos hun werk gedaan hebben. Hij vraagt ook om nieuwe helpers op de dinsdagmorgen. Tenslotte bedankt hij de bestuursleden die ook hun werk belangeloos voor de vereniging hebben gedaan.
Financieel verslag 2019 van de penningmeester. Vooraf geeft de voorzitter aan, dat de penningmeester, Hans de Vries, in het eerste jaar van zijn penningmeesterschap hulp heeft gekregen van de oud-penningmeester, Cees Vos.
De voorzitter vraagt of er over het verslag vragen zijn. A. Andeweg wil weten of er nog achterstanden zijn in de contributiebetalingen. Gelukkig zijn die er niet. Verder zijn er geen vragen.
Verslag van de kascontrolecommissie (Taco Kraaijeveld en Luc van der Schalie) en aanwijzing nieuw lid kascontrole- commissie 2020. Luc van der Schalie is niet aanwezig, daarom geeft Taco Kraaijeveld verslag van hun bevindingen. Ze hebben de boeken bekeken en keuren het verslag goed.
Als nieuw kascontrolecommissielid biedt Leen van Wingerden zich aan in de plaats van Luc van der Schalie.
Begroting en investeringen 2020. Installatie beveiligings- systeem. Begroot was € 500. Omdat we politiebezoek hebben gehad willen we een degelijk controlesysteem aanschaffen, maar dat gaat ruim € 3600 kosten. Gevraagd wordt of er referenties zijn van gebruikers van dat systeem, omdat we met het administratie-systeem slechte ervaringen hebben. Het beveiligingssysteem wordt door meerdere clubs gebruikt, zelfs grote bedrijven hebben het systeem. Bij dit systeem horen tags die wel een onderpand eisen. Mocht iemand zijn tag kwijt raken, dan wordt die uit het systeem gehaald, zodat een eventuele vinder hem niet meer kan gebruiken. De vergadering is voor invoering van dit systeem, zodat we de firma kunnen vragen het aan te komen leggen.
Ook de elektrische installatie wordt opnieuw besproken. Dit zal een bedrag van ongeveer € 1500 vergen, omdat er meer vervangen moet worden dan eerst gedacht werd. Bijvoorbeeld de lichtbakken boven de deuren moeten vernieuwd worden en die zijn nog al prijzig.
Taco Kraaijeveld vraagt in dit geval ook hoe het zit met een eventuele vluchtdeur voor de 25 m. baan. Die is niet in het totaalbedrag van € 5100 inbegrepen.
Ook wordt gevraagd hoe het gaat met openen en sluiten van het gebouw. Er zal altijd iemand het gebouw moeten openen en na afloop moeten sluiten.
Pauze: omdat we heel snel door de agendapunten gaan besluiten we geen pauze te houden en door te gaan naar het volgende punt.
Bestuursverkiezing. Aftredend volgens het huishoudelijk reglement is: Wim Aardoom.
De voorzitter vraagt of de leden er mee accoord gaan, dat Wim herkozen wordt. Unaniem wordt hij herkozen verklaard.
Sjaak Mallegrom is i.v.m. familieomstandigheden eerder gestopt met zijn bestuurswerkzaamheden en is niet herkiesbaar.
Mededelingen: er zijn geen mededelingen
Rondvraag:
Cees Vos: hij heeft ontdekt, dat nieuwe leden onzorgvuldig omgaan met het inleveren van de benodigde stukken. Hij stelt voor om nieuwe leden pas te laten schieten als ze voldaan hebben aan het overleggen van de benodigde papieren. Maar om geen leden te verliezen moeten we hier voorzichtig mee omgaan. Mogelijkheid bieden om eventueel stukken (inclusief pasfoto) digitaal in te leveren. Of met een smartphone een foto maken en die voegen bij de papieren.
Aart Andeweg: bij een ontruimingsoefening wordt 3 keer STOP geroepen en de schutters moeten dan hun wapen ontgrendelen en wegleggen op het schietpunt. Wat gebeurt er dan mee? Als de schutters terugkomen is het niet ondenkbaar dat iemand een geladen wapen opneemt en ongewild een incident veroorzaakt. Hoe gaan we daar mee om?
Antwoord: Wat de KNSA betreft hebben we de goede regeling geschreven. Marco Snaayer vertelt, dat hij als laatste op cursus is geweest voor baancommandant en vertelt, dat dit de enige uitzondering is om een geladen wapen neer te leggen.
Taco Kraaijeveld: is de vereniging verzekerd voor het verloren gaan van privé-wapens?
Antwoord: eigenaars van wapens zijn zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van een of meer wapens. Maar we gaan dit verder uitzoeken bij de KNSA.
Meeuw ’t Jong: hoe moet het als Ab Veerman weer voor langere tijd niet in Strijen “woont” en dus op dinsdagmorgen niet mee zal helpen bij het onderhoud van het gebouw en de wapens?
Antwoord: De rest zal dan iets harder moeten aanpakken. Of er moet iemand zich aanmelden om de plaats van Ab in te nemen gedurende zijn afwezigheid.
Ab Veerman: een aantal leden heeft het verplichte aantal wedstrijden niet afgeschoten. Hoe zit dat?
Antwoord: Monique Bruin geeft antwoord op deze vraag, omdat zij zich aangesproken voelt. Ze vertelt dat ze een rot jaar achter de rug heeft, van het bestuur een brief heeft gekregen met de aanzegging van eventueel royement als het weer voorkomt en wat ze eraan wil doen in dit schietjaar.
Sluiting: niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20:40 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng in de vergadering.
Iedereen krijgt van het bestuur nog een drankje aangeboden.

De notulist: Kees Sterrenburg(2e secretaris)

Namens het bestuur,
Kees Sterrenburg
(2e secretaris)