Verslag Algemene Leden Vergadring 2019

Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 25 februari 2019

1. Openingswoord door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering nadat Frans van den Boogaard de vergadering “open” geschoten heeft.
Er zijn 5 bestuursleden en 18 leden aanwezig. De bar is deze avond bemand door Tineke Aardoom.
Afwezig met kennisgeving zijn:
Taco Kraaijeveld, Paul Notenboom, Kees Sterrenburg, Ellis Sterrenburg, Lucienne Kuil, Yvonne van ’t Hof, Jasper Hooghwerff en Judith Aardoom.
2. Terugblik vernieuwen van het dak.
De voorzitter doet een korte terugblik op het vervangen van het dak. We kijken terug op een geslaagd project.
3. Verslag ALV 2018:
De voorzitter vraagt aan de leden of hier nog vragen over zijn:
a) Aart Andeweg vraagt of er opvolging gegeven kan worden aan punt 3 van de rondvraag. Dat is tot op heden niet het geval geweest. Hij geeft aan dat het fijn zou zijn als we weten wie de vereniging hebben verlaten.
Antwoord: in het kader van de AVG-wetgeving is het niet wenselijk om namen te vermelden. Het bestuur zal zich buigen over eventuele andere mogelijkheden.
b) Wil Kemper plaatst de opmerking m.b.t. het vrij laat aanleveren van het verslag ALV 2018.
Antwoord: de voorzitter geeft een korte toelichting en geeft tevens aan dat het nieuwe verslag niet zo lang op zich zal laten wachten.

4. Het jaarverslag door de secretaris:
De secretaris leest het jaarverslag 2018 voor en vertelt in het kort het wel en wee van de vereniging, het gebouw en de schietsport en bedankt de vrijwilligers op de dinsdagmorgen, de baancommandanten en het barpersoneel.
5. Het financieel verslag 2018 door de penningmeester:
De penningmeester geeft uitleg over het financieel jaarverslag en vraagt of
hier vragen over zijn: dit is niet het geval.
Na 25 jaar is dit het laatste verslag van Cees Vos als penningmeester. Cees maakt van de gelegenheid gebruik om een ieder te bedanken voor het in hem gestelde vertrouwen. (applaus volgt).
6. Het verslag van de kascontrolecommissie 2018:
De kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit A. Andeweg en L. van de Schalie. (L. van de Schalie is afwezig) A. Andeweg geeft een korte toelichting op de bevindingen en vertelt, ook namens L. van de Schalie, dat de penningmeester zijn zaakjes goed op orde heeft en stelt voor de penningmeester, onder dank voor zijn inzet, algehele decharge te verlenen. De vergadering stemt daarmee in.
Voor het jaar 2019 zitten T. Kraaijeveld en L. van der Schalie (nog 1 jaar) in de kascommissie.

7. Begroting en investeringen 2019:
De voorzitter geeft een korte toelichting op de volgende investeringen:
– Nieuw camera systeem 1900,- (reeds uitgevoerd).
– Lucht pistool 750,- (reeds uitgevoerd).
– Reparatie afzuiging 900,- (voorziene kosten).
– Meld systeem 500,- (voorziene kosten).
– 10 Nieuwe vesten baancommandanten 307,64 (reeds uitgevoerd).

8. Pauze:
De vergadering wordt kort onderbroken voor koffie en thee.
9. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar is Cees Vos..
Aftredend en herkiesbaar is Sjaak Mallegrom.
Sjaak wordt met algehele stemmen herkozen.
George Krebbers, Marco Snaayer, Kees Sterrenburg en Hans de Vries worden voorgesteld als nieuw bestuurslid. Zij worden door de leden met algehele stemmen aangenomen.

10. Teltafel:
Naar aanleiding van de verandering in het huishoudelijk reglement van 2014 was het bestuur genoodzaakt 1 lid te royeren.
In verband met de veiligheid werd 1 lid terecht gewezen.

11. Mededelingen:
De voorzitter leest de vakantieperiode voor. Deze kunt u inzien op de lijst van de teltafel.
De voorzitter stelt een aantal aanvullingen voor ten behoeve van artikel 8 en artikel 14 van het huishoudelijk reglement.
De heer Wil Kemper beroept zich op artikel 21 lid 2. Ten gevolge hiervan kan de vergadering geen besluit nemen inzake bovengenoemde artikel wijzigingen.
Het bestuur zal zich opnieuw buigen over deze wijzigingen en daarop terugkomen.

12. Rondvraag:
a) Wil Kemper vraagt om het financieel jaarverslag digitaal te mailen. Antwoord: het verslag ligt ter inzage op de vereniging.
b) Wil Kemper vraagt naar het camerasysteem en opnamen. Antwoord: we handelen conform de AVG regels rondom camera systemen. Het systeem is er voor ons aller veiligheid.
c) Wil Kemper vraagt of we door moeten gaan met de nieuwe software applicatie van Marxman. Antwoord: het bestuur neemt hier later een besluit over.
d) Aart Andeweg heeft een vraag rondom de kroon. Hij geeft aan dat Cees Vos hier een van voortrekkers hierin is geweest. Wie neemt deze taken over nu Cees vertrekt als bestuurslid? Antwoord: Cees Vos en Wil Kemper blijven de benodigde administratie opvolgen op de dinsdagmorgen. Zij brengen verslag uit aan de voorzitter. Daarmee is dit proces gewaarborgd in zijn voortgang.
e) Meeuw ’t Jong vraagt wanneer de elektrische installatie op de agenda staat. Antwoord: dit project zal vervolg krijgen na het op orde brengen van de luchtbehandeling.
f) Arjon ’t Jong vraagt hoe de teltafel kan weten welke schutter voor welke discipline is vrijgegeven. Antwoord: de baancommandanten weten dit via het baancommandant register.
g) Cees Vos spreekt de hoop uit dat we in 2019 veel (nieuwe) hulp krijgen bij de werkzaamheden op onze club.
13. Extra, afscheid Cees Vos:
De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om Cees Vos te bedanken voor zijn lange periode als bestuurslid / penningmeester. Hij overhandigt Cees een oorkonde en maakt hem erelid van de Club. Tevens ontvangt Cees een geschenk.
14. Sluiting:
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en nodigt de leden uit om nog gezellig een drankje te doen en sluit de vergadering.

De notulist: Marco Snaayer