Verslag Algemene Leden Vergadering 2018

Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 26 februari 2018

1. Openingswoord door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering nadat Meeuwis `t Jong de vergadering “open” geschoten heeft.
Er zijn 5 bestuursleden en 20 leden aanwezig.
Afwezig met kennisgeving zijn:
Sandra Mallegrom-Lageweg, Paul Notenboom, Will Kemper, Ellis Sterren-burg, Wim van Bakel en Lucienne Kuil.
2. Verslag ALV 2017:
De voorzitter vraagt aan de leden of hier nog vragen over zijn: dit is niet het geval.
3. Het jaarverslag door de secretaris:
De secretaris leest het jaarverslag 2017 voor en vertelt in het kort het wel en wee van de vereniging, het gebouw en de schietsport en bedankt de vrijwilligers op de dinsdagmorgen, de baancommandanten en het barpersoneel.
4. Het financieel verslag 2017 door de penningmeester:
De penningmeester geeft uitleg over het financieel jaarverslag en vraagt of
hier vragen over zijn: dit is niet het geval.
5. Het verslag van de kascontrolecommissie 2017:
De kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit A. Andeweg en W. van Bakel. A. Andeweg geeft een korte toelichting op de bevindingen en vertelt, ook namens W. van Bakel, dat de penningmeester zijn zaakjes goed op orde heeft en stelt voor de penningmeester, onder dank voor zijn inzet, algehele decharge te verlenen. De vergadering stemt daarmee in.
6. Nieuw lid kascommissie:
Voor het jaar 2018 zitten A. Andeweg en L. van der Schalie in de kascommissie.
7. Jaarrekening 2017 en begroting en investeringen 2018:
De penningmeester geeft hier uitleg over en meldt dat er €4500,- gereserveerd is voor onvoorziene uitgaven.
8. Pauze:
De pauze wordt opgeschoven omdat we in recordtempo door de agendapunten vliegen.
9. Mededelingen:
a) Het dakwerk zal uitgevoerd gaan worden door de firma Hardeman uit Kootwijkerbroek.
De totaalkosten zullen rond de €30000,- gaan uitkomen. Dit is inclusief asbest saneren, nieuwe dakplaten en nieuwe dakgoten.
Voorstel is: 75% eigen geld gebruiken en het restant lenen. Vergadering stemt hiermee in.
b) We zoeken ook nog mensen met enige kennis van elektra. Ook voor het aanpassen van de elektra moet een plan van aanpak gemaakt worden.
c) Schietsport registratiesysteem:
NoNonSys en Markxman zijn registratiesystemen v.w.b. aanwezigheid en kaart- en munitie verkoop.
d) Vrijwilligerswerk:
Het is nog steeds een probleem om vrijwilligers te vinden die hand- en spandiensten kunnen/willen verrichten.
10. Pauze: Eindelijk is er dan de langverwachte pauze.
De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om formulieren uit te delen met daarop een oproep voor vrijwilligers.
11. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar is Meeuw `t Jong. De voorzitter bedankt Meeuw voor zijn inzet en overhandigt hem een envelop.
Aftredend en voor 1 jaar herkiesbaar is Cees Vos.
Cees wordt met algehele stemmen herkozen.
Sander Plug wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. Ook dit wordt met algehele stemmen aangenomen.
12. Rondvraag:
a) Marco Snaayer vraagt wat er bedoeld wordt met programmeur. Antwoord: handig met computers.
b) Albert Kastelijn geeft aan dat het elektra wel gekeurd moet worden door een erkend bedrijf. Ook geeft hij aan dat er een tekening gemaakt moet worden met plan van aanpak.
c) Albert Kastelijn geeft te kennen om toch weer als baancommandant ingezet te willen worden op voorwaarde dat het bestuur achter hem staat wat zijn bevindingen betreft.
3) Aart Andeweg zegt: alle nieuwe leden komen op het publicatiebord te hangen. Is het mogelijk om ook kenbaar te maken als leden opzeggen? Hetzij via publicatiebord, hetzij via het boekje “daar komen de schutters”.
4) Cees Vos geeft aan dat er nieuwe bestuurders gezocht worden, onder het motto “geen bestuur, geen schieten”.
14. Sluiting:
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en nodigt de leden uit om nog gezellig een drankje te doen en sluit de vergadering.